REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO TODAPOLSKA

 

Warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym TODAPOLSKA

 

§1 Postanowienia ogólne

 

Sklep Internetowy TODAPOLSKA działający pod adresem http://www.todapolska.pl, stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową prowadzoną przez Firmę Handlowo-Usługową  Tadeusz Miszczak, nr NIP: 595-000-45-93, REGON 210304743 zwaną w niniejszym regulaminie „TODAPOLSKA”, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej [www.firma.gov.pl]. Nr tel. +48 603 638 808.

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem http://www.todapolska.pl, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez TODAPOLSKA;

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim TODAPOLSKA skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta;

Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień.

Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu;

Uruchomienie linku– naciśnięcie i zwolnienie lewego przycisku myszy po przeniesieniu kursora myszy na określony obiekt na stronie internetowej lub w treści wiadomości email.

 

§ 2. Rejestracja i logowanie

1.       Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym jest dokonanie rejestracji.

2.       W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej http://www.todapolska.pl wybrać zakładkę „kup teraz”, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię, nazwisko, adres email oraz numer telefonu.

3.       Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez TODAPOLSKA danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym, a także na powierzenie przetwarzania tych danych.

4.       Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy uruchomić link ukryty pod polem „Kup teraz”.

5.       Po dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 4 TODAPOLSKA  prześle na adres email podany w formularzu rejestracyjnym wiadomość zawierającą potwierdzenie rejestracji i kończy procedurę rejestracyjną i potwierdzenie zamówienia.

6.       Podanie danych adresowych jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie internetowym.

§ 3 Składanie zamówień

1.       Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.todapolska.pl. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na Stronie produktowej produktu, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Kontynuuj zakupy”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.

2.       W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:

1.       zamawiany towar i rozmiar produktu;

2.       adres, na jaki ma być dostarczony towar;

3.       sposób dostawy;

4.       sposób płatności.

3.       Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „Złóż zamówienie”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie z TODAPOLSKA umowy kupna-sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

4.       Na adres email wskazany podczas rejestracji TODAPOLSKA wysyła wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji.

5.       Klient dokonując wyboru sposobu płatności ma zawsze możliwość wyboru płatności przy odbiorze zamówionych produktów.

 

§ 4. Ceny towarów

1.       Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie http://www.todapolska.pl i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego za pośrednictwem Internetu.

2.       Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie produktowej:

1.       zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

2.       zawierają informacje na temat kosztów przesyłki;

3.       Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na Stronie produktowej w chwili składania zamówienia przez Klienta.

4.       TODAPOLSKA zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

 

§ 5. Formy płatności i dostawy

1.       Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:

1.       gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub innego podmiotu dostarczającego przesyłki;

2.       przelewem elektronicznym,

3.       zwykłym przelewem na rachunek bankowy

4.       faktura

2.       W przypadku gdy rachunek bankowy sprzedawcy nie został uznany kwotą należności w ciągu 3 dni od dnia zatwierdzenia zamówienia umowa zawarta między Klientem a Sprzedawcą ulega rozwiązaniu.

3.       Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej.

4.       Aktualny cennik dostaw dostępny jest w Sklepie Internetowym pod adresem http://www.todapolska.pl.

5.       Dostawa zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.       W przypadku woli złożenia przez Klienta zamówienia, które miałoby zostać dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Klient powinien skontaktować się z przedstawicielem TODAPOLSKA, na adres: toda@todapolska.pl lub telefonicznie, na numer: +48603638808 w celu indywidualnego ustalenia warunków realizacji takiego zamówienia, w tym w szczególności kosztów dostawy produktów objętych takim zamówieniem.

 

§ 6. Realizacja zamówień

1.       Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Klienta.

2.       Zamówienia będą realizowane niezwłocznie po ich złożeniu.

3.       Zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez konsumenta zamówienia.

4.       Jeżeli TODAPOLSKA nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego produktu, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i jeżeli otrzymał zapłatę zwrócić całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.

 

 

§ 7. Wymiana towaru

1.       W celu dokonania wymiany towaru Klient zobowiązany jest w pierwszej kolejności, złożyć nowe zamówienie, w którym wskazany zostanie towar na wymianę. Zamówienie złożyć należy bezpośrednio na stroniewww.todapolska.pl. W odpowiedzi Klient otrzyma mail stanowiący potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

2.        Podlegający wymianie towar wraz z dowodem zakupu należy przesłać do TODAPOLSKA na adres: TODAPOLSKA, 66-300 Międzyrzecz, ul. Poznańska 96, z dopiskiem: "WYMIANY E-SKLEP".

3.       TODAPOLSKA realizuje wymianę wyłącznie jednokrotnie w terminie 10 dni od daty doręczenia Towaru objętego umową wraz z uzasadnieniem wymiany.

4.       Koszt przesłania do TODAPOLSKA wymienianego towaru pokrywa Klient.

5.       Koszt przesłania towaru po dokonanej wymianie pokrywa TODAPOLSKA.

 

§ 8. Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową)

1.       Reklamacje należy składać na adres: TODAPOLSKA, 66-300 Międzyrzecz, ul. Poznańska 96.

2.       Składając reklamację należy dostarczyć do TODAPOLSKA reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu    i uzasadnieniem reklamacji.

3.       TODAPOLSKA rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od dnia złożenia reklamacji.

4.       W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta TODAPOLSKA  naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

 

§ 9. Prawo do odstąpienia od umowy / Zwrot produktów

1.       Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) Kupujący, w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego w Sklepie internetowym, bez podania przyczyny. Zwrot towaru w stanie nienaruszonym.

2.       W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, Konsument zobowiązany jest sporządzić                       i przesłać do TODAPOLSKA, na adres TODAPOLSKA, 66-300 Międzyrzecz, ul. Poznańska 96:, stosowne, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3.       Dla zachowania 10 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w tym terminie.

4.       W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu produktów objętych umową, od której odstąpił. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na adres TODAPOLSKA wskazany w §1 pkt 1) regulaminu.

 

§ 11. Dane osobowe

1.       W trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.

2.       Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3.       Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

§ 12. Postanowienia końcowe

1.       Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług poprzez zablokowanie Konta Użytkownika, którego umyślne działania będą szkodliwe dla Witryny, Administratora bądź innych Użytkowników, oraz który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
Ponowienie świadczenia usług poprzez odblokowanie konta Użytkownika jest uzależnione od decyzji Administratora.
Zaprzestanie świadczenia usług nie ma wpływu na wykonanie umów, które zawarli Sprzedawca oraz Klient, którego konto Użytkownika zostało zablokowane.

2.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

3.       Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez TODAPOLSKA w Sklepie Internetowym są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

4.       W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian.

5.       Niniejszy Regulamin obowiązuje od 30.10.2013 r.

6.       Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie TODAPOLSKA, a także pod adresem http://www.todapolska.pl